Garanties

JE WETTELIJKE RECHTEN:
De Nederlandse wetgeving biedt je wettelijke rechten voor het geval dat geleverde producten niet aan de overeenkomst voldoen. De onderstaande garantiebepalingen laten deze wettelijke rechten onverlet en houden dus geen beperking van je wettelijke rechten in.

Garantie

Je mag verwachten dat de geleverde producten de eigenschappen bezitten die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn en waarvan je de aanwezigheid niet hoeft te betwijfelen. In overleg met Boxspringspot.nl kan bij het sluiten van de overeenkomst schriftelijk vastgelegd worden dat de geleverde producten ook de eigenschappen moeten bezitten die nodig zijn voor een bepaald bijzonder gebruik ervan. In dat geval mag je ook verwachten dat de geleverde producten de eigenschappen bezitten die voor dit bijzondere gebruik nodig zijn en gelden de wettelijke rechten die de Nederlandse wetgeving je biedt ook voor het ontbreken van eigenschappen die nodig zijn voor dit overeengekomen bijzondere gebruik. Boxspringspot.nl kan in dat geval echter wel bepalen dat de onderstaande aanvullende garantietermijnen en -bepalingen niet gelden voor het ontbreken van deze eigenschappen. Dit wordt schriftelijk vastgelegd bij het sluiten van de overeenkomst.

Materialen als hout en stof blijven werken door verschillen in omgevingstemperatuur. Er kan verkleuring optreden door het licht. Boxspringspot.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor problemen die ontstaan door deze producteigenschappen.
Als een bezorgd product niet aan de hiervoor bedoelde verwachtingen voldoet, gelden de wettelijke rechten volgens de Nederlandse wetgeving. Daarnaast gelden bij een gegronde klacht de onderstaande aanvullende garantietermijnen en -bepalingen. Deze gelden ook wanneer wij niet aannemelijk kunnen maken dat geconstateerde gebreken een gevolg zijn van niet normaal of onzorgvuldig gebruik van de producten. Deze garantietermijnen en -bepalingen gelden niet voor het ontbreken van eigenschappen die nodig zijn voor een met Boxspringspot.nl overeengekomen bijzonder gebruik, tenzij dit schriftelijk met Boxspringspot.nl overeengekomen is.

Fabrieksgarantie

Naast de wettelijke garantie maakt boxspringspot.nl ook gebruik van een fabrieksgarantie. Hierbij krijg je bij alle boxsprings en matrassen een garantie van 5 jaar. Er wordt voor een periode van 2 jaar volledige garantie gehanteerd en voor de 3 daaropvolgende jaren afbouwende garantie.
Deze garantie houdt in dat in het derde jaar alle kosten van reparatie, vervanging met inbegrip van vracht- en voorrijkosten voor 75% voor rekening van boxspringspot.nl zijn. Tijdens het vierde jaar komt 50% van deze kosten voor rekening van boxspringspot.nl en in het vijfde jaar nog 25%. Na het vijfde jaar zijn bovengenoemde kosten voor de koper.
Onoordeelkundige behandeling van of onvoldoende zorg voor de geleverde zaken sluit elke reclame uit en doet garanties vervallen, indien en voor zover de klacht verband houdt met die onoordeelkundige behandeling of onvoldoende zorg.

Toepasselijkheid

De datum waarop je ons van een gebrek in kennis stelt, is bepalend voor de toepassing van bovenstaande garantieregeling. Na het verstrijken van de garantietermijn die op het betreffende product van toepassing is, zijn de kosten van reparatie of vervanging, met inbegrip van vracht- en voorrijkosten, voor rekening van de koper.
Als je een klacht hebt, wordt eerst beoordeeld of je klacht te verhelpen is, bijvoorbeeld door het product te repareren. Als dit niet mogelijk is, bieden wij je een vervangend product aan. Je hebt bij vervanging recht op eenzelfde of een soortgelijk en gelijkwaardig product. Bij vervanging moeten wij het product opnieuw bestellen, wat een nieuwe levertijd met zich meebrengt. Wanneer wij een product vervangen, gaat de garantietermijn niet opnieuw in maar geldt de garantietermijn vanaf de datum waarop wij het oorspronkelijke product aan je geleverd hebben.

Bekijk ons online boxspring assortiment